• Zajęcia w szkole

     • Logopedia

     • Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

      Oddziaływania te mają na celu:
       -    korygowanie zaburzeń mowy,
       -    przywracanie mowy w przypadku jej braku,
       -   podniesienie poziomu sprawności artykulacyjnej, oddechowej i fonacyjnej,
       -    wykształcenie możliwie najwyższego poziomu kompetencji komunikacyjnej,
       -    wypracowanie u dziecka komunikacji alternatywnej bądź wspomagającej (AAC),
       -    rozwój percepcji słuchowej.

      W ramach terapii logopedycznej stosujemy:

      ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego
      ćwiczenia fleksyjne, słowotwórcze i dialogowe rozszerzające kompetencję komunikacyjną
      regulację ustno-twarzową według koncepcji Castillo Morales
      kinesio - taping obszaru orofacjalnego
      ćwiczenia wyrazistości wypowiedzi z użyciem gestów GORA(Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów)
      terapię pozycji oralnych (Oral Placement Therapy)
      technikę LAX VOX
      ćwiczenia logorytmiczne
      wspomagająco słuchawki ForBrain do ćwiczeń słuchowo głosowych
      wspomagająco elementy metody krakowskiej
      program Boardmaker i MóWik print w terapii AAC
      program 60 kroków oraz elementy wychowania słuchowego w terapii dzieci z wadą słuchu

      Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną Ucznia obejmującą: wywiad z rodzicami, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez Ucznia, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

     • Zajęcia sportowe

     • W Zespole Szkół Specjalnych „Dać Szansę„ wszyscy uczniowie objęci są lekcjami wychowania fizycznego. Dwie godziny lekcyjne stanowią jeden blok, co umożliwia uczniom efektywniejsze wykorzystanie zajęć. W najstarszej klasie szkoły podstawowej i dwóch klasach przysposabiających do pracy, kolejna, trzecia godzina przeznaczona jest na prowadzenie zajęć z elementami jogi. Zajęcia prowadzone są: na sali gimnastycznej, na boisku szkolnym lub na siłowni zewnętrznej, na terenie ogrodu. Co drugi tydzień lekcje wychowania fizycznego prowadzone są na pływalni obiektu sportowego Warszawianka przy ulicy Merliniego. Uczniowie najmłodszej klasy, podczas pierwszego roku w szkole nie uczęszczają  na pływalnię. Lekcje oparte są na ramowych programach wychowania fizycznego dla szkół specjalnych, zajęcia dodatkowe i indywidualne realizowane są na podstawie programu przystosowanego, przez nauczyciela wychowania fizycznego, do możliwości i potrzeb uczniów szkoły „Dać Szansę”.

      Każdego roku dla uczniów umiejących jeździć na nartach i tych z predyspozycjami, organizowany jest obóz narciarski, gdzie uczniowie uczą się podstaw jazdy na nartach, korzystania z różnego rodzaju wyciągów narciarskich bądź, podnoszą swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportu.

      Część uczniów szkoły  należy do szkolnego klubu sportowego „Dać Szansę”. Zawodnicy przynależą do sekcji:

      • pływackiej 
      • koszykarskiej 
      • lekkoatletycznej 
      • narciarskiej 

      Uczniowie naszej szkoły zdobywali i zdobywają liczne medale startując w zawodach Olimpiad Specjalnych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

     • Integracja sensoryczna

     • Integracja Sensoryczna, to prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych napływających z otoczenia. Mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, a następnie rozpoznaje je, segreguje, interpretuje i integruje z wcześniejszymi doświadczeniami. W naszej szkole zajęcia z integracji sensorycznej dostępne są dla uczniów najmłodszych klas. Podczas zajęć stymulujemy układ przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy, usprawniamy motorykę dużą oraz motorykę małą, orientację przestrzenną, planowanie motoryczne, poprawiamy koncentrację uwagi, a także wzmacniamy mięśnie posturalne. Zajęcia z integracji sensorycznej w naszej szkole odbywają się głównie w formie zabawy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu dostępnego w szkole. Dzięki indywidualnej pracy z uczniem przebieg zajęć jest w pełni dostosowany do możliwości i potrzeb ucznia.

     • Zajęcia wspomagające edukację

     • W Zespole Szkół Specjalnych "Dać Szansę" wszyscy uczniowie korzystają z zajęć indywidualnych wspomagających edukację. Dla większości uczniów na zajęcia te przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo. Dla uczniów z autyzmem lub zaburzeniami sprzężonymi jest dodatkowo przewidziana jedna godzina, która również może być wykorzystana na zajęcia wspomagające ich edukację.

      Program terapii na zajęciach wspomagających edukację jest konstruowany indywidualnie dla każdego ucznia w oparciu o wcześniej dokonaną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, szczegółową analizę dokumentów ucznia oraz wywiady przeprowadzone z rodzicami i nauczycielami.

      Zestaw ćwiczeń zawartych w przygotowanym programie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Nadrzędnym celem jest stawianie na rozwój mocnych stron ucznia oraz wyrównywanie braków i wspomaganie jego edukacji.

      Na zajęciach indywidualnych wspomagających edukację można:

      * zindywidualizować środki i metody pracy, 
      * usprawniać zaburzone funkcje bazując na funkcjach niezaburzonych, 
      * utrwalać i powtarzać umiejętności już opanowane, 
      * podążać za indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi każdego ucznia, 
      * i wspierać je w najszerszym zakresie. 

      Pracownia zajęć indywidualnych wspomagających edukację jest bardzo dobrze wyposażona, m.in. w atrakcyjne pomoce otrzymane z EFS. Na atrakcyjność zajęć ma wpływ wykorzystanie komputera wraz z bogatym zasobem edukacyjnych programów multimedialnych.

     • Plastyka

     • Głównym celem zajęć plastycznych jest wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie jego indywidualnych zainteresowań oraz wrodzonych możliwości twórczych. Drogą do tego są różnorodne działania plastyczne.
      Akcentujemy w aktywności twórczej poznawanie siebie i otaczającego świata oraz wyrażanie emocji w formie ekspresji plastycznej. Istotne jest kształtowanie twórczej postawy i wrażliwości estetycznej uczniów, jak i współpraca, i dobre relacje w grupie. Dążymy do osiągnięcia sprawności manualnej w bezpiecznym posługiwaniu się narzędziami i przyborami plastycznymi, uczymy się organizacji przestrzeni w miejscu pracy. Odkrywamy i umacniamy wiarę we własne możliwości i zdolności.
      Posługujemy się różnymi środkami wyrazu plastycznego i technikami graficznymi. Malujemy na rożnorodnych podłożach tuszem, plakatówkami, akrylami, akwarelą, pędzlem i patyczkami, rysujemy kredą, pastelami, markerami, lepimy, wycinamy, rwiemy i naklejamy. Śmiejemy się tak często, jak się da, ale i w skupieniu staramy się rozmawiać o zagadnieniach. Słuchamy też inspirującej muzyki oddając się spontanicznemu procesowi tworzenia.

     • Ceramika

     • W naszej szkole uczniowie od kilkunastu lat biorą udział w zajęciach rozwijających motorykę małą. 
      W pracowni ceramicznej wylepiają z gliny duże i małe formy. Na zajęciach rękodzieła, wstępnie uczą się posługiwania igłą z nitką i szycia podstawowymi ściegami, żeby w późniejszym czasie tkać na ramkach tkackich. Lekcje służą nie tylko doskonaleniu zdolności manualnych, ale rozwijają wyobraźnię i samodzielność twórczą, uczniowie uczą się na nich dokładności, cierpliwości, wrażliwości oraz współpracy w grupie.

     • Rękodzieło

     • Od kilku lat uczniowie naszej szkoły mają możliwość udziału w warsztatach tkackich. Tkają na prostych ramkach tkackich zrobionych w szkole ze sklejonych deseczek, na które nabito gwoździki i naciągnięto osnowę. Osnowa jest dwukolorowa tak, by uczniom łatwiej przychodziło naprzemienne przewlekanie pasków materiału lub wełny. Większość uczniów zaczyna pracę od tkania małych chodniczków gałgankowych. W następnej kolejności tkają wełną proste gobeliny. Uczniowie uważają, że tkanie jest łatwe, szybko widzą efekt swojej pracy, która sprawia im przyjemność i satysfakcję Na lekcjach tkania uczniowie również wyszywają wg wzoru obrazki na płótnie. Niektórzy umiejętność posługiwania się igłą opanowują na poziomie pół profesjonalnego haftu.

     • Usprawnianie ruchowe

     • Usprawnianie ruchowe, to działania, które mają na celu przywrócenie jak największej sprawności fizycznej. Podczas zajęć wzmacniamy mięśnie posturalne, mięśnie kończyny górnej i dolnej, rozciągamy mięśnie przykurczone, dbamy o prawidłowe zakresy ruchomości w stawach, korygujemy wady postawy, pracujemy nas prawidłową postawą ciała. Na zajęciach wykorzystujemy sprzęt rehabilitacyjny dostępny w naszej szkole m.in. piłki, wałki, półwałki, drabinki. Dzięki pracy indywidualnej z uczniem wszystkie ćwiczenia dostosowywane są stałe do możliwości i potrzeb ucznia.

       

       

     • Dogoterapia

     • Dogoterapia to nie tylko zabawa ze zwierzęciem. Uczennice i uczniowie uczą się jak być odpowiedzialnym przyjacielem i opiekunem psa. Rozwijają także funkcje poznawcze, wzbogacają słownictwo. ćwiczą koncentrację uwagi, koordynacje wzrokowo-ruchową, a nawet przełamują lęki! I to wszystko w szczególnej atmosferze, dającej wiele radości i frajdy!