• Stowarzyszenie

     • Stowarzyszenie

     • Społeczne Towarzystwo Oświatowe istnieje od 1987 roku, a najstarsze szkoły STO działają od roku 1989. Mamy już ponad 30 lat doświadczeń w prowadzeniu szkół, które niezmiennie cieszą się dobrą sławą. Na początku szturmem zdobyły sympatię uczniów i uznanie rodziców, dziś – zachowując sympatię i uznanie – przyciągają także swoją renomą i tradycją. STO prowadzi prawie 100 szkół, w których uczy się 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest 2,5 tys. osób.

      Społeczne Towarzystwo Oświatowe, jako organizacja pozarządowa, działa poprzez koła stowarzyszenia; jest ich około 70 (działa w nich ponad 4 tys. członków stowarzyszenia). STO, założone przez rodziców i nauczycieli zbuntowanych przeciwko jednolitej, komunistycznej oświacie, powstało z mocnego pragnienia wolności, w której powinny wzrastać nowe pokolenia. Dzięki temu pragnieniu stworzono system edukacji, jakiego przedtem nie było.

      Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Ten jasny cel wymaga spełnienia wielu warunków, wśród których podstawowe znaczenie ma współpraca rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu. Nauczyciele, uczniowie, rodzice razem kształtują szkołę, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek, empatia; są to zasady na tyle ogólne, że ani wyznawana religia, ani ulubiona opcja polityczna nie wchodzą z nimi w konflikt, i na tyle konkretne, że mogą być podstawą tworzenia prawdziwej wspólnoty obywatelskiej.

      Szkoły STO uczą skutecznie i osiągają najwyższe miejsca w rankingach. Nasz cel jest jednak inny: chodzi o ukształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym. Pamiętamy, że przyswajanie wiedzy odbywa się nie tylko w szkole. Szkoła ma dać solidne podstawy i skuteczne metody, które pozwolą uczniom w przyszłości uczyć się samodzielnie, działać w zespole, myśleć twórczo.

      Ponadto każde koło naszego Towarzystwa to prężne środowisko, przejawiające wiele inicjatyw obywatelskich. Członków STO łączy zainteresowanie kondycją całej polskiej oświatya przede wszystkim jej uspołecznieniem. Towarzystwo usilnie zabiega o sprawy istotne dla systemu oświaty: o stanowienie dobrego, przejrzystego prawa i sprzyjające warunki uczestnictwa rodziców w życiu wszystkich szkół, także publicznych. STO konsultuje i opiniuje projekty przepisów prawnych, zgłasza własne poprawki do ustaw, organizuje konferencje i upowszechnia swoje stanowiska w konkretnych sprawach. Wspiera wszelkie inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. 

      Szkoły STO

      Przeważająca większość szkół STO to szkoły niewielkie. Klasy liczą zwykle kilkunastu uczniów. Kameralność daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, nie dopuszcza do anonimowości, ułatwia indywidualizację. Nabywanie kompetencji społecznych odbywa się tu w sposób naturalny, w codziennej praktyce szkolnej i w toku różnych programów towarzyszących nauce. Przyjazna atmosfera to ważny element własnego stylu edukacji w szkołach STO.

      Każda szkoła STO jest:

      • profesjonalna (pod względem przygotowania nauczycieli i sposobu zarządzania);
      • przyjazna (buduje pozytywny stosunek do uczenia się);
      • kreatywna (promuje nowatorskie postawy zarówno nauczycieli, jak uczniów);
      • nastawiona na podmiotowe traktowanie ucznia (bo każdy ma inny potencjał osobowości).

      Zachęcamy uczniów do samodzielności rozumianej jako odwaga stawiania pytań, podejmowania dyskusji i wyrażania własnego zdania, a zwłaszcza jako umiejętność rozwiązywania problemów. Rozumiemy potrzebę dyscypliny, bo jest konieczna w zbiorowości i w pracy indywidualnej, jednak nie ma mowy o narzucaniu jej w sposób arbitralny. Swoiście traktujemy rywalizację: chodzi nam o to, aby uczeń rywalizował sam ze sobą, tj. aby dążył do nieustannego polepszania własnych wyników.

      Nauka w szkołach STO jest odpłatna; szkoły finansowane są na zasadzie non profit, toteż czesne bywa zróżnicowane (zależy np. od usytuowania szkoły, od wkładu pracy rodziców). Program zajęć jest z reguły bogaty, w razie potrzeby organizowane są zajęcia wyrównawcze, a sport szkolny traktowany jest poważnie. Dlatego opłacanie czesnego zwalnia rodziców z wielu innych kosztów kształcenia dzieci: dodatkowych lekcji języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, a także z korepetycji.

      Staramy się, aby nasze szkoły były nowoczesne i otwarte na świat. Często realizujemy projekty edukacyjne finansowane z funduszy europejskich i krajowych. Zabiegamy o finansowanie zewnętrzne (granty) projektów dla lokalnych społeczności i szkół. Bierzemy udział w programach europejskich umożliwiających uczniom naszych szkół wyjazdy za granicę i efektywną naukę języków obcych. A przede wszystkim – sami uczymy się nieprzerwanie. Nauczyciele korzystają z zajęć podczas Wakacyjnej Szkoły STO bądź w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Prezesi kół i dyrektorzy szkół spotykają się na corocznych konferencjach programowych, spotkaniach i wykładach.