Zajęcia wspomagające edukację

W Zespole Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" wszyscy uczniowie korzystają z zajęć indywidualnych wspomagających edukację. Dla większości uczniów na zajęcia te przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo. Dla uczniów z autyzmem lub zaburzeniami sprzężonymi jest dodatkowo przewidziana jedna godzina, która również może być wykorzystana na zajęcia wspomagające ich edukację.

Program terapii na zajęciach wspomagających edukację jest konstruowany indywidualnie dla każdego ucznia w oparciu o wcześniej dokonaną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, szczegółową analizę dokumentów ucznia oraz wywiady przeprowadzone z rodzicami i nauczycielami.

Zestaw ćwiczeń zawartych w przygotowanym programie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Nadrzędnym celem jest stawianie na rozwój mocnych stron ucznia oraz wyrównywanie braków i wspomaganie jego edukacji.

Na zajęciach indywidualnych wspomagających edukację można:

  • zindywidualizować środki i metody pracy, 
  • usprawniać zaburzone funkcje bazując na funkcjach niezaburzonych, 
  • utrwalać i powtarzać umiejętności już opanowane, 
  • podążać za indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi każdego ucznia, 
  • i wspierać je w najszerszym zakresie. 

Pracownia zajęć indywidualnych wspomagających edukację jest bardzo dobrze wyposażona, m.in. w atrakcyjne pomoce otrzymane z EFS. Na atrakcyjność zajęć ma wpływ wykorzystanie komputera wraz z bogatym zasobem edukacyjnych programów multimedialnych.

Pokaż zdjęcia