Plastyka

Głównym celem zajęć plastycznych jest wspomaganie rozwoju dziecka
w zakresie jego indywidualnych zainteresowań oraz wrodzonych możliwości twórczych.
Drogą do tego są różnorodne działania plastyczne.
Akcentujemy w aktywności twórczej poznawanie siebie i otaczającego świata oraz wyrażanie emocji
w formie ekspresji plastycznej. Istotne jest kształtowanie twórczej postawy i wrażliwości estetycznej uczniów, jak i współpraca, i dobre relacje w grupie. Dążymy do osiągnięcia sprawności manualnej w bezpiecznym posługiwaniu się narzędziami i przyborami plastycznymi, uczymy się organizacji przestrzeni w miejscu pracy. Odkrywamy i umacniamy wiarę we własne możliwości i zdolności.
Posługujemy się różnymi środkami wyrazu plastycznego i technikami graficznymi. Malujemy na rożnorodnych podłożach tuszem, plakatówkami, akrylami, akwarelą, pędzlem i patyczkami, rysujemy kredą, pastelami, markerami, lepimy, wycinamy, rwiemy i naklejamy. Śmiejemy się tak często, jak się da,
ale i w skupieniu staramy się rozmawiać o zagadnieniach. Słuchamy też inspirującej muzyki oddając się spontanicznemu procesowi tworzenia.