Magdalena Trzewik

Pełni stanowisko kierownika ds. administracyjnych, wspiera w dużych przedsięwzięciach panią dyrektor, zarząd oraz pozaszkolną placówkę.

Ponadto prowadzi sekretariat szkoły/placówki pozaszkolnej. Prowadzi rejestr pism, zakłada i prowadzi dokumentację i ewidencję akt osobowych pracowników, załatwia sprawy kancelaryjno – biurowe, organizuje prace związane z konserwacją sprzętu, urządzeń lub remontem pomieszczeń.

Segreguje i rejestruje korespondencję firmową. Ponad to wypisuje delegacje, skierowania na badania lekarskie, kontaktuje się z firmami zewnętrznymi, które współpracują z nami. Wspiera logistycznie rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników szkoły/placówki pozaszkolnej. Udziela informacji interesantom. Pośredniczy w przekazywaniu informacji kierowanych do dyrektora szkoły i kierownika placówki pozaszkolnej, jak również między pracownikami.

Odpowiada za kontakt z Biurem Edukacji. Przygotowuje umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Na prośbę rodziców i opiekunów prawnych, Pani Magdalena wystawia stosowne zaświadczenia i rachunki za poniesione opłaty.