Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej

Absolwent szkoły podstawowej potrafi sam się ubrać, dostosować ubranie do warunków pogodowych. Utrzymuje higienę osobistą. Potrafi zachować się przy stole w różnych okolicznościach. Troszczy się o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych. W społecznym funkcjonowaniu zna adres swojego miejsca zamieszkania i adres szkoły. Potrafi pełnić funkcje społeczne na terenie szkoły, klasy. Umie współpracować w grupie. Wie, kiedy i jak pomóc koledze. Prawidłowo zachowuje się w miejscach publicznych. Zna podstawy bezpiecznego poruszania się po ulicach. Umie zachować się w sytuacjach zagrożenia. Jest aktywny na imprezach i uroczystościach szkolnych.

W sferze edukacyjnej potrafi się prawidłowo komunikować (z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń), słuchać ze zrozumieniem czytane teksty, opowiadania, bajki. W zależności od swoich możliwości potrafi czytać, pisać. Prawidłowo klasyfikuje według cech jakościowych i ilościowych. Zna i operuje pojęciami czasu i przestrzeni. Zna proste figury geometryczne, potrafi je rozpoznać w otoczeniu. Wykonuje obliczenia matematyczne. Zna i operuje pieniędzmi. Realizuje zadania manualne przewidziane programem nauczania. Potrafi samodzielnie wybrać ulubiony utwór muzyczny, ma swoje ulubione piosenki, potrafi je zaśpiewać.

 • Stosuje podstawowe techniki plastyczne, operuje kolorami, zna podstawowe kolory i tworzy ich pochodne.
 • Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, zna zasady gier zespołowych.
 • Potrafi określić pogodę, cechy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.
 • Umie wyciągać proste wnioski z obserwowanych zjawisk przyrodniczych.
 • Zna podstawowe zawody (zawody swoich bliskich) i nazywa czynności związane z wykonywaniem danego zawodu.

Sylwetka absolwenta szkoły przysposabiającej do pracy

Absolwent szkoły PdP powinien być świadomy swojej niepełnosprawności, i wynikających z niej ograniczeń. Jednocześnie powinien znać swoje możliwości, umiejętności, mocne i słabe strony. Uczeń kończący szkołę przysposobienia do pracy, w zależności od swoich możliwości, orientuje się w aktualnych wydarzeniach w najbliższym środowisku, kraju, na świecie i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Absolwent szkoły przysposabiającej do pracy, w zależności od swoich możliwości i umiejętności, powinien być przygotowany do uczestnictwa/pracy w:

 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • przedsiębiorstwie, spółdzielni socjalnej,
 • zakładzie aktywizacji zawodowej,
 • i na otwartym rynku pracy.

Absolwent Szkoły przysposabiającej do pracy:

 • rozumie pojęcie pracy, wymagania i korzyści płynące z pracy,
 • dokonuje wyboru pracy lub konkretnego zadania adekwatnych do własnych możliwość – wie, co chce i co umie robić,
 • jest zmotywowany do uczestnictwa/ pracy,
 • zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy,
 • w zależności od swoich możliwości i umiejętności jest przygotowany do samodzielnego pokonywania drogi na określonej trasie np. dom – praca – dom,
 • w miejscu pracy, miejscach publicznych, podczas przejazdów środkami komunikacji, potrafi zachowywać się w sposób społecznie akceptowany.

Kandydaci do szkoły

Kandydat do Szkoły Podstawowej “Dać Szansę”

 • wiek – do 16 roku życia,
 • bez ograniczeń w poruszaniu się,
 • sprawny w samoobsłudze,
 • po wstępnej terapii, edukacji w specjalnym ośrodku lub przedszkolu,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub z górną granicą niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 • deklaracja rodziców do aktywności na rzecz szkoły.

Kandydat do Gimnazjum “Dać Szansę”

 • wiek – do 18 roku życia,
 • bez ograniczeń w poruszaniu się,
 • sprawny w samoobsłudze,
 • po ukończonej szkole podstawowej specjalnej,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub górna granica niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 • deklaracja rodziców do aktywności na rzecz szkoły.

Kandydat do Szkoły Przysposabiającej do Pracy “Dać Szansę”

 • wiek – do 21 roku życia,
 • bez ograniczeń w poruszaniu się,
 • sprawny w samoobsłudze,
 • po ukończonym gimnazjum specjalnym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub górna granica niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 • deklaracja rodziców do aktywności na rzecz szkoły.