Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna „Dać Szansę” została powołana przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 102. Podstawą jej działalności są Statut i Regulamin Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej „Dać Szansę”

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Placówka jest ogniwem między edukacją szkolną a efektywnym, samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku społecznym, z możliwością rozwijania własnej aktywności twórczej podopiecznego.

Misja placówki:

 • Wszechstronne dobro podopiecznego największą wartością
 • Podopieczni rozumieją otaczającą ich rzeczywistość i są rozumiani przez innych
 • Mają szansę rozwoju w dziedzinach, w których wykazują szczególne zdolności
 • Powinni znaleźć dla siebie miejsce w przyszłym, dorosłym życiu.

Wszyscy pracujący w placówce mają za zadanie zapewnić podopiecznym kompleksową i profesjonalną opiekę dydaktyczno-wychowawczą, której celem nadrzędnym są słowa: „nauka ma bawić, a zabawa uczyć”.

 • Kadrę placówki tworzy zespół nastwionych innowacyjnie nauczycieli, instruktorów i asystentów, którzy chętnie dokształcają się i doskonalą oraz ściśle ze sobą współpracują
 • Placówka jest przyjazna dla uczniów. Stwarza im możliwość rozwoju zainteresowań i talentów.
 • Podejmowane są działania poszerzające ofertę edukacyjną

Jesteśmy przyjazną placówką, której podopieczny uczy się:

 • Wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 • Zaangażowania w naukę, zabawę i pracę
 • Wiary we własne możliwości, kreatywnego myślenia
 • Życzliwości, współpracy i pomocy koleżeńskiej
 • Uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi
 • Przestrzegania zasad kultury osobistej
 • Tolerancji
 • Dbania o zdrowie i higienę osobistą, poszanowania mienia
 • Dbania o schludny wygląd, dążenia do sukcesu na miarę własnych możliwości
 • Uzyskania atrakcyjnych, ale realnych celów życiowych i szans na ich osiągnięcie przy uwzględnieniu istoty niepełnosprawności i wynikających stąd trudności (ograniczeń)
 • Pomocy w samoakceptacji
 • Zdobywania wiedzy, umiejętności, nawyków i nowych doświadczeń
 • Odnajdywanie własnego miejsca w otaczającej społeczności
 • Samodzielnego (na miarę własnych możliwości) funkcjonowania w dorosłym życiu

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Specjalnych „Dać Szansę”.
W placówce realizowane są cele statutowe zgodne z zaplanowanym programem terapeutycznym obejmującym głównie:

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych, wspomaganie procesu wychowania, rehabilitacji i możliwie wszechstronnego rozwoju podopiecznych
 • Kształtowanie i wdrażanie umiejętności społecznych w zakresie samodzielności w życiu codziennym
 • Kształtowanie kompetencji związanych z poprawnością kontaktów z rówieśnikami, nauczycielami i instruktorami, asystentami i innymi osobami
 • Wspieranie aktywności artystycznej i sportowej poprzez różnorodne zajęcia
 • Mobilizowanie do aktywnego działania
 • Podnoszenie sprawności psychofizycznej
 • Usprawnianie, korygowanie, kompensowanie funkcji w obrębie percepcji wzrokowo-słuchowej i kinestetyczno-ruchowej.

Wszyscy pracownicy placówki starają się wspierać poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, odwagi i chęci działania każdego z podopiecznych.

W Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej prowadzone są następujące zajęcia:

 • Zajęcia komputerowe indywidualne lub grupowe
 • Zajęcia umuzykalniające, orkiestra
 • Zajęcia z koszykówki
 • Kręgle
 • Pływanie
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • Zajęcia taneczno-rytmiczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia teatralne
 • Ceramika
 • Zajęcia fotograficzne
 • Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 • Śpiewanie przy gitarze
 • Gra na gitarze
 • Klub kinomaniaka
 • Kącik czytelniczy
 • Wspinaczka, fun park
 • Spacery