O szkole

Oferta

 • 4-7 uczniów w klasie
 • szeroka oferta zajęć indywidualnych: logopedia, terapia psychologiczna, integracja sensoryczna, zajęcia wspomagające edukację, gimnastyka korekcyjna, elementy jogi
 • bogata oferta zajęć o charakterze integracyjnym
 • wszechstronna aktywizacja twórcza uczniów – zajęcia kreatywne, m.in.: muzykowanie, zespół instrumentalny, nauka gry na pianinie metodą „kolorowych nut”, zajęcia teatralne, ceramika, sport
 • różnorodna oferta zajęć praktycznych, przygotowujących do pracy

Historia szkoły

Szkoła „Dać Szansę” powstała z inicjatywy grupy rodziców w 1990 r. w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Było to działanie nowatorskie na skalę ogólnopolską. Szkoła podstawowa rozpoczęła działalność i kontynuowała ją dzięki determinacji rodziców i nauczycieli. Szkołę nazwano „Dać Szansę”, ponieważ była i jest dla naszych uczniów szansą na wyjście z izolacji, wszechstronny rozwój, włączenie się w życie społeczne i znalezienie swojego miejsca w dorosłym życiu.

Od 1999 r. działa także Gimnazjum „Dać Szansę”. W 2004 r. powołano do życia Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Obecnie wszystkie te szkoły tworzą Zespół Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO. Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102, organizacja pożytku publicznego.

Dla kogo jest szkoła?

W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z Zespołem Downa, autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wiele uwagi, od początku edukacji ucznia w szkole, poświęca się na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Realizowane są autorskie projekty finansowane z dodatkowo pozyskiwanych środków.

Źródła utrzymania szkoły:

 • czesne,
 • subwencja oświatowa,
 • dotacje celowe,
 • środki sponsorowane,
 • uczestnictwo w projektach konkursowych,
 • 1% podatku na rzecz OPP.

Nasze atuty to:

 • specjalistyczna, doświadczona kadra,
 • stała, bezpośrednia współpraca z rodzicami,
 • indywidualizacja zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym,
 • kameralny charakter szkoły, stwarzający poczucie bezpieczeństwa uczniom.

Formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oferowane w ZSSS „Dać Szansę” STO, realizowane są m.in. przez Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną „Dać Szansę” STO. Są to między innymi:

 • ceramika,
 • koło teatralno-muzyczne,
 • zajęcia sportowe, integracyjne zajęcia sportowe, olimpiady sportowe specjalne,
 • zajęcia plastyczne, plenerowe warsztaty artystyczne,
 • zajęcia komputerowe,
 • koło fotograficzne,
 • zajęcia taneczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • lekcje muzealne, zajęcia tematyczne m.in. w Ogrodzie Zoologicznym,
 • letnie obozy rehabilitacyjno-wypoczynkowe oraz obozy narciarskie, krajowe wycieczki edukacyjne.

Co jeszcze warto o nas wiedzieć?

Wiele uwagi, od początku edukacji ucznia w naszej szkole, poświęcamy na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Realizujemy autorskie projekty starając się pozyskiwać na nie środki finansowe. Bierzemy udział w ogłaszanych przez organizacje rządowe i samorządowe konkursach ofert. Realizowane przez nas projekty współfinansowane są między innymi przez:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO),
 • Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Mamy doświadczenie przy realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym (Leonardo da Vinci). Nauczyciele naszej szkoły są autorami nowatorskiego w skali kraju poradnika „To warto wiedzieć” dla uczniów szkół przysposabiających do pracy, opublikowanego ze środków uzyskanych w ramach projektu FIO.

Z doświadczeń naszych nauczycieli korzystają studenci i nauczyciele Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego.