Ewaluacja w szkole podstawowej

W dniach 29.09 – 04.10. 2016 zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadził w szkole podstawowej „Dać Szansę” ewaluację zewnętrzną tj. badanie, które polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły.
Zakres badania obejmował wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
W naszej szkole badano stopień spełniania dwóch wymagań:
− Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
− Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Podczas ewaluacji wizytatorzy obserwowali zajęcia szkole, analizowali dokumentację, prowadzili wywiady z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, pracownikami, partnerami szkoły oraz organem prowadzącym. Ponadto nauczyciele i rodzice wypełniali ankiety on-line.
Wyniki ewaluacji zostały przedstawione radzie pedagogicznej. Obszerny raport z podsumowaniem wyników ewaluacji przekazano do szkoły.
Ze skrótem raportu można zapoznać się na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000434143167_short.pdf
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w ewaluacji. Dzięki Państwa zaangażowaniu badanie przebiegło sprawnie.
Szczególne podziękowania chciałabym złożyć rodzicom, którzy wzięli udział w spotkaniu z wizytatorami.
Małgorzata Lipska
Dyrektor ZSSS „Dać Szansę” STO